فرم درخواست موافقت اصولی


 

درخواست صدور / تمدید موافقت اصولی مراکز غیر دولتی
اداره کل بهزیستی استان تهران
احتراماً اینجانب * فرزند *
به شماره شناسنامه * و شماره ملی
صادره از * متولد
وضعیت تاهل متاهل مجرد
دارای مدرک تحصیلی * در رشته *
ساکن / شهرستان * به آدرس و شماره تماس
*

تقاضای صدور تمدید موافقت اصولی ایجاد :
مرکز غیر دولتی* * را در روستا
شهر * شهرستان * دارم.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام گردد.