فرم دريافت پيشنهاد

مشخصات پيشنهاد دهنده
ثبت پيشنهاد
نام و نام خانوادگي: * عنوان پيشنهاد: *
عنوان شغل: * زمينه پيشنهاد:
شماره تماس: *

روش فعلي (شرح عميات):

جنسيت:

زن مرد

روش پيشنهادي (شرح عمليت):

تحصيلات:

مزاياي روش پيشنهادي

(مقايسه دو روش):

پست الكترونيكي:

*

امكانات موردنياز:

‍‍‍‍

ارسال فايل ضميمه:

متن درون تصوير را وارد نماييد

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
قوانين را مطالعه نمودم و از صحت اطلاعلات مندرج اطمينان كامل دارم.*